Jazykové certifikáty

Jazykové certifikáty v Žiline

Potrebujete si otestovať Vaše jazykové znalosti?

Otestujeme Vás v medzinárodne uznávaných jazykových testoch TOEIC a WiDaF 

Test anglického jazyka v medzinárodnej komunikácii (Test of English for International Communication)

Testuje ako si viete poradiť v autentických situáciách v pracovnom prostredí a v každodennom živote

  TOEIC® Listening & Reading
Hodnotené úrovne A1 až C2 Európskeho referenčného rámca (CEF).
Škála hodnotenia 10-990 bodov, 5-495 bodov za každú z hodnotených schopností
Čas trvania 2,5 hodiny (testová časť 2 hodiny)
Formát

Test výberu správnej odpovede, 200 otázok.

Počúvanie 100 otázok - 45 minút.

Čítanie:100 otázok - 75 minút

Dostupnosť V strediskách na celom Slovensku vrátane pobočky Inštitútu jazykov a vzdelávania v Kežmarku

Certifikát TOEIC® Listening & Reading je najčastejšie vykonávanoiu skúškou z anglického jazyka v pracovnom prostredí. Každý rok sa na nej zúčastňuje viac ako 5 miliónov uchádzačov, ktorí určujú a potvrdzujú svoju úroveň znalostí týmto medzinárodným certifikátom.

Výhody

 • získanie dobrej práce - pridajte výsledok TOEIC® C do svojho životopisu a ukážte tak budúcemu zamestnávateľovi, aké sú vaše znalosti.
 • profesionálne povýšenie - príslušná znalosť anglického jazyka Vám uľahčí povýšenie, alebo umožní účasť na zahraničných projektoch.
 • vykonanie skúšky z jazyka - na mnohých vysokých školách má certifikát TOEIC® na patričnej úrovni rovnakú váhu ako základná alebo všeobecná štátna skúška z anglického jazyka.

WiDaF

ahk

Medzinárodný referenčný test znalostí nemeckého jazyka v pracovnom prostredí. Oficiálny test nemecko-francúzskej komory priemyslu a obchodu

Vyhodnotenie Prepadnúť v teste nie je možné.
Štruktúra testu 150 otázok, odpoveď výberom z viacerých možností
Rozvrhnutie testu slovná zásoba/gramatika, porozumenie textu/hovorenej reči
Výsledky 0-990 bodov
Úroveň A2-C2 Európskeho referenčného jazykového rámca


Test WiDaF je určený pre:

 • Študentov a zamestnaných
 • Uchádzačov o zamestnanie, ktoré si vyžaduje znalosti nemčiny
 • Ľudí/firmy, ktoré si chcú otestova svoju úroveň znalosti nemeckého jazyka v pracovnom prostredí.


Výhody:

 • 150 testových otázok, ktoré zahŕňajú široký rozsah pracovných a hospodárskych oblastí.
 • Test WiDaF je pre firmy výborným nástrojom na objektívne meranie znalostí nemeckého jazyka u zamestnancov.
 • Podrobné zhrnutie čiastkových výsledkov na certifikáte poskytuje presný prehľad silných a slabých stránok testovanej osoby.
 • Externé hodnotenie jazykových znalostí zvyšuje Vaše šance na medzinárodnom pracovnom trhu.
 • Test WiDaF je možné ľubovoľne často opakovať.
 • Test WiDaF je možné absolvovať v celosvetovej sieti testovacích centier, ku ktorým patrí aj  Inštitút jazykov a vzdelávania v Žiline.

Bližšie informácie ohľadom použitia a vyhodnotenia testov TOEIC® a WiDaF Vám poskytneme osobne.


Význam jazykových certifikátov

 • niektoré jazykové certifikáty nahrádzajú maturitu alebo prijímacie skúšky
 • jazykové certifikáty sú často žiadané pri uchádzaní sa o štúdium na univerzitách v zahraničí a na výmenných programoch medzi univerzitami
 • sú vhodným doplnkom do životopisu a niekedy môžu postačovať ako preukázanie vedomostnej úrovne z jazyka
 • hodnotenie Vašej jazykovej úrovne zodpovedá jednotnému európskemu referenčnému rámcu, ktorý stanovila európska komisia.

Jednotný európsky jazykový rámec

Všeobecný európsky referenčný rámec

Úroveň

Level

Európsky stupeň
podľa CEF

Úplný začiatočník

Basic

A1

Začiatočník

Elementary

A2

Mierne pokročilý

Pre-Intermediate

A2

Stredne pokročilý

Intermediate

B1

Stredne pokročilý

Upper-Intermediate

B2

Pokročilý

Advanced

C1

Pokročilý

Proficiency

C2

 

A1
Počúvanie: Dokážete rozoznať známe slová a základné frázy týkajúce sa Vás a vašej rodiny v prípade, že ľudia, s ktroými komunikujete, hovoria pomaly a jasne.
Čítanie:Rozumiete veľmi jednoduchým vetám, známym menám a slovám.
Ústna interakcia:Dokážete komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že Váš partner v komunikácii je pripravený zopakovať svoju výpoveď pomalšie. Dokážete klásť jednoduché otázky z oblasti Vašich záujmov alebo na známe témy.
Samostatný ústny prejav: Dokážete využívať jednoduché frázy a vetami opísať miesto, kde žijete a ľudí, ktorých poznáte.
Písanie: Dokážete napísať krátku jednoduchú správu, vyplniť formuláre s osobnými údajmi, napr. meno, štátnu príslušnosť a adresu na registračnom formulári v hoteli.

A2
Počúvanie: Dokážete porozumieť frázam a bežnej slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré sa Vás bezprostredne týkajú. Dokážete pochopiť zmysel v krátkych, jasných a jednoduchých správach a oznámeniach.
Čítanie:Dokážete čítať s porozumením krátke jednoduché texty z brožúr, novín alebo časopisov.
Ústna interakcia:Dokážete komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, vyžadujúcich priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach.
Samostatný ústny prejav:Dokážete použiť sériu fráz a viet na jednoduchý opis Vašej rodiny a priateľov, životných podmienok, Vášho vzdelania, Vašej súčasnej alebo predchádzajúcej práce.
Písanie: Dokážete napísať krátke jednoduché oznámenia a správy, vzťahujúce sa na Vaše bezprostredné potreby. Dokážete napísať veľmi jednoduchý osobný list, napríklad poďakovanie.

B1
Počúvanie: Dokážete pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávate v škole, práci, vo voľnom čase atď. Porozumiete rozhlasovým alebo televíznym programom, hovoriacich o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, pokiaľ je prejav relatívne pomalý a jasný.
Čítanie: Rozumiete textom, ktoré pozostávajú zo slovnej zásoby používanej v každodennom živote, alebo ktoré sa vzťahujú na Vašu prácu. Dokážete porozumieť opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch.
Ústna interakcia: Dokážete zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania. Môžete nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, ktoré Vás osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú Vášho osobného každodenného života (napríklad rodina, koníčky, práca, cestovanie, ...).
Samostatný ústny prejav: Dokážete spájať frázy jednoduchým spôsobom, aby ste opísali skúsenosti a udalosti, svoje plány, nádeje a ambície. Stručne dokážete uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov. Dokážete vyrozprávať príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje pocity.
Písanie: Dokážete napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú Vám známe alebo Vás osobne zaujímajú. Dokážete napísať správu, opisujúcu skúsenosti a dojmy.

B2
Počúvanie:Dokážete porozumieť súvislejšej reči a prednáškam a taktiež sledovať zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že je Vám téma dostatočne známa. Dokážete pochopiť väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach.
Čítanie: Dokážete prečítať články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, a rozumiete v televízii anglicky hovoriacim moderátorom alebo hosťom.
Ústna interakcia: Dokážete komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá Vám umožňuje viesť bežný rozhovor s anglicky hovoriacimi partnermi. Dokážete sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujete a presadzujete svoje názory.
Samostatný ústny prejav: Dokážete prezentovať jasné opisy celého radu predmetov, vzťahujúcich sa na Vašu oblasť záujmu. Dokážete vysvetliť svoje stanovisko na aktuálne otázky s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností.
Písanie: Dokážete napísať podrobný text na akúkoľvek, vzťahujúcu sa na Vaše záujmy. Viete napísať referát alebo správu, odovzdávať informácie alebo poskytnúť dôkazy na podporu konkrétneho názoru alebo proti nemu.

C1
Počúvanie: Rozumiete dlhšej reči aj keď nie je jasne štruktúrovaná. Dokážete bez väčšej námahy porozumieť televíznym programom a filmom.
Čítanie: Rozumiete dlhým a zložitým faktickým a literárnym textom, pričom rozoznávate rozdiely v štýle. Rozumiete odborným článkom a dlhším návodom.
Ústna interakcia: Dokážete sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov. Dokážete využívať jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely. Dokážete presne sformulovať svoje myšlienky a názory a dokážete vhodne nadviazať na príspevky ostatných hovoriacich.
Samostatný ústny prejav: Dokážete jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.
Písanie:Dokážete sa jasne vyjadriť, dobre usporiadať text a odborne formulovať svoje stanoviská. Dokážete písať o zložitých predmetoch v liste, v referáte, či v správe a zdôrazniť, čo pokladáte za najdôležitejšie. Dokážete zvoliť štýl podľa adresáta, ktorému je text určený.

C2
Počúvanie:Nemáte žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už je to naživo alebo z vysielania. Problém Vám nerobí ani rýhla a plynulá komunikácia s rodeným hovoriacim za predpokladu, že máte dosť času na to, aby ste si zvykli na jeho výslovnosť.
Čítanie: Ľahko čítate v podstate všetky formy písaného jazyka vrátane abstraktných textov náročných svojou stavbou a jazykom, ako sú napríklad príručky, odborné články a literárne diela.
Ústna interakcia:Bez námahy sa dokážete zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládate idiomatické a hovorové výrazy. Dokážete sa vyjadrovať plynulo a presne vyjadrovať jemné odtienky významu.
Samostatný ústny prejav: Dokážete podať jasný a plynulý opis alebo zdôvodnenie v štýle, ktorý sa hodí pre daný kontext a s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich.
Písanie: Dokážete napísať zložité listy, správy alebo články, ktoré prezentujú prípad s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich. Dokážete napísať zhrnutia a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach.

Zaujíma Vás, aká je Vaša jazyková úroveň? Neváhajte a vyskúšajte ihneď náš orientačný test jazykových znalostí!